Odwiedziło nas:

Dzisiaj35
W tym miesiącu724
Od początku52503

„Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap III (Modernizacja części mechanicznej MBP)”

Spółka ZGO Aquarium rozpoczęła inwestycję pn. „Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap III (Modernizacja części mechanicznej MBP)”. Otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki.

Czytaj więcej...

Doposażenie PSZOK w Pukininie poprzez zakup kontenerów oraz samochodu do ich obsługi (bramowiec).

Spółka ZGO Aquarium rozpoczęła inwestycję pn. „Doposażenie PSZOK w Pukininie poprzez zakup kontenerów oraz samochodu do ich obsługi (bramowiec)”. Część środków w kwocie 140 200,00 zł na wykonanie inwestycji Spółka otrzymała z  umorzenia wcześniejszej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi, resztę finansuje z wkładu własnego. Przewiduje się, że całkowity koszt zadania wyniesie około 427 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Przebudowa hali technologicznej z przebudową i rozbudowa linii sortowniczej w m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zrealizowała na przełomie 2015r. i 2016r. zadanie pn „Przebudowa hali technologicznej z przebudową i rozbudowa linii sortowniczej w m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka”. Całkowity koszt zadania Spółka pokryła ze środków własnych.

Czytaj więcej...

Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Zakładzie ZGO Pukinin

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zrealizowała w trzecim kwartale 2015r. zadanie pn „Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Zakładzie ZGO Pukinin”.

Całkowity koszt zadania Spółka pokryła ze środków własnych.

Składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych) tj. kwatera nr 6 to budowla ziemna przeznaczona do składowania odpadów o kodzie 17 06 05* poprzez proces unieszkodliwienia D5. Pojemność całkowita kwatery wynosi 14 500 m3 / 26 100 Mg.

Czytaj więcej...

Doposażenie PSZOK w Pukininie

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. przystąpiło do realizacji zadania pn. „Doposażenie PSZOK w Pukininie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania wynosi 68.300,00 zł. Wysokość dofinansowania w kwocie 43.916,00 zł pochodzi z umorzenia pożyczki nr 98/OZ/P/2013 (zadanie pn. „Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Pukininie”), pozostałe koszty zadania stanowią wkład własny Spółki. Zamierzeniami inwestycyjnymi jest doposażenie powstałego w pierwszym półroczu 2015r. na terenie Zakładu ZGO Pukinin Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka (PSZOK).

Czytaj więcej...

Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap II (Budowa kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu ZGO Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka)

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. przystąpiło do realizacji zadania pn. „Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap II (Budowa kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu ZGO Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka)” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania  wynosi 7.290.035,03 zł. Wysokość dofinansowania w postaci nisko oprocentowanej pożyczki wynosi 5.467.526,00 zł., pozostałe koszty zadania stanowią wkład własny Spółki. Zamierzeniami inwestycyjnymi jest budowa kompostowni na terenie Zakładu ZGO Pukinin dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w bioreaktorach w technologii Biodome firmy Hantscha wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia.

 

Czytaj więcej...

Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Całkowity koszt zadania to 4.725.593,87 zł. W finansowaniu bierze udział WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI w postaci nisko oprocentowanej pożyczki w kwocie 3.500.000,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Spółki. Zamierzeniami inwestycyjnymi ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. jest budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tj. kwatery nr. 5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Czytaj więcej...

Rozbudowa RIPOK w Pukininie Etap – I

Spółka ZGO AQUARIUM zrealizowała zadanie pn „Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap I”.

Całkowity koszt zadania to 668.010,00 zł. W finansowaniu bierze udział WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI w postaci nisko oprocentowanej pożyczki w kwocie 350.500,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Spółki.

Zamierzeniami inwestycyjnymi ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. jest budowa boksów na surowce wtórne oraz zakup maszyn i urządzeń związanych z usprawnieniem ciągu technologicznego w Regionalnej Instalacji Przetwarzana Odpadów Komunalnych w Pukininie.

Czytaj więcej...

Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych (AZBESTOWYCH) w Pukininie

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zrealizowała zadanie pn „BUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (AZBESTOWYCH) W PUKININIE”.

Całkowity koszt zadania to 263.737,00 zł. W finansowaniu bierze udział WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI w postaci nisko oprocentowanej pożyczki w kwocie 225.203,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Spółki.

Czytaj więcej...

Budowa linii do segregowania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Pukininie, Gm. Rawa Mazowiecka

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zrealizował zadanie pn. „BUDOWA LINII DO SEGREGOWANIA ODPADÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. W PUKININE ,GM. RAWA MAZOWIECKA”
Całkowity koszt zadania to 5.808.097,96 zł
W finansowaniu bierze udział WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI w postaci nisko oprocentowanej pożyczki w kwocie 4.738.622,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Spółki.

Czytaj więcej...

Rozbudowa Składowiska Odpadów i Budowa Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych w Pukininie Etap – I

W okresie grudzień 2005 –sierpień 2006 zrealizowany został pierwszy etap inwestycji polegający na :

  • wybudowaniu kwatery nr III o pow. 1,04 ha,
  • zrekultywowaniu dwóch kwater składowania odpadów, na których posadzono wierzbę energetyczną oraz wykonano odgazowanie,
  • wybudowaniu zbiornika p.poż,
  • wybudowaniu zbiornika na odcieki wraz z przepompownią i instalacją,
  • zainstalowaniu elektronicznej wagi samochodowej o nośności 60 ton,
  • zakupie kompaktora o ciężarze 28 ton i spycharki gąsienicowej o ciężarze 22 tony,
  • przebudowie systemu monitoringu środowiska poprzez wybudowanie 4 dodatkowych piezometrów,
  • zainstalowaniu stacji meteorologicznej,
  • wymianie ogrodzenia.

Czytaj więcej...
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powered by SOOM-IT.