Odwiedziło nas:

Dzisiaj29
W tym miesiącu468
Od początku38364

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Ogłoszenie o konkursie ofert

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na „Podnajem części powierzchni użytkowej na prowadzenie  siłowni  i zajęć fitness w budynku ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20.

Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej www.zgopukinin.pl, w zakładce przetargi, oraz w siedzibie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Oferta  powinna  zawierać:

- wypełniony  formularz  oferty zawierający proponowaną cenę netto za wynajem - podpisany  przez  uprawnioną osobę (załącznik nr 1).

- dla osób  prawnych – aktualny  odpis  z   KRS.

- dla osób  fizycznych – zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej w CEIDG RP.

- dowód wpłaty wadium

- ważną i opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi uwzględniać szkody wyrządzone w wynajmowanych nieruchomościach oraz wynajmowanych ruchomościach do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej. W przypadku wygaśnięcia posiadanej przez najemcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy najmu najemca przedstawi najpóźniej w terminie 7 dni od wygaśnięcia polisy nową polisę ubezpieczenia OC uwzględniającą powyższe zapisy dotyczące ochrony. Nie dopuszcza się możliwości istnienia przerwy w okresie ubezpieczenia pomiędzy polisami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadanych przez najemcę.

- informację o zdobytym dotychczas doświadczeniu w prowadzeniu lub obsłudze siłowni i fitness – Wykonawca przedstawi potwierdzenie minimum 2 letniego doświadczenia w prowadzeniu lub obsłudze siłowni i fitness – potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy lub referencjami.

Minimalna cena ryczałtu za podnajem części powierzchni użytkowej wynosi 2.930,00zł + VAT (słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych + VAT) - płatne za każdy miesiąc.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20, w terminie  do  dnia 23.01.2018r. do godz.10:00 (decyduje data wpływu).

 

 

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE ZAKŁADU ZGO PUKININ

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w ramach współpracy z: Gminą Miasto Rawa Mazowiecka, Gminą Rawa Mazowiecka, Gminą Regnów i Gminą Kowiesy., utworzyła na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

 

 
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powered by SOOM-IT.